Новини

до списку новин

20 Липень 2018


Повідомлення про загальні збори товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

22102, Вінницька область, місто  Козятин, вулиця Довженка, будинок 33

(Ідентифікаційний код юридичної особи  00443111)

 

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» відбудуться 21 серпня 2018 року о 900 за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 800 за місцем проведення зборів та закінчується о 845 в день проведення зборів. Для участі у зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 серпня 2018 року.

 

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 

1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

4.Обрання членів наглядової ради товариства.

5.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради товариства.

6.Затвердження положення про наглядову раду товариства.

7.Прийняття рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

8.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

9.Визначення уповноваженої особи на підписання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

Проекти рішень  щодо кожного з питань позачергових загальних зборів 

ПрАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», призначених  на 21 серпня 2018 року

 

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Туранська Леся Федорівна – голова лічильної комісії, Вітковська Наталія Сергіївна – член лічильної комісії, Сорокопуд Анастасія Юріївна – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення: 1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. 2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 3.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням  бюлетенів. 4.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз. 5.Збори провести без перерви. Затвердити  регламент  роботи загальних  зборів  акціонерів товариства:  1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.; 2.Виступи – до 3 хв.; 3.Запитання – до 2 хв.; 4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

3 питання: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

Проект рішення: Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради у повному складі, персонально: Ерік Шоттл – голова наглядової ради, Маркус Бах – член наглядової ради, Дірк Фіссл – член наглядової ради, Рудь Микола Сергійович – член  наглядової  ради, Бридько Ольга Яківна – член наглядової ради. З припиненням повноважень голови і членів наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правових договорів укладених з головою та членами наглядової ради товариства.

4 питання: Обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Обрати наглядову раду товариства в кількості п’яти осіб строком на три роки, персонально: Ерік Шоттл – представник акціонера – юридичної особи OSI International Holding GmbH, Німеччина (Germany), що володіє простими акціями ПрАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», Маркус Бах – представник акціонера – юридичної особи OSI International Holding GmbH, Німеччина (Germany), що володіє простими акціями ПрАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», Дірк Фіссл  – представник акціонера – юридичної особи OSI International Holding GmbH, Німеччина (Germany), що володіє простими акціями ПрАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», Рудь Микола Сергійович – акціонер, володіє простими акціями ПрАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»,  Бридько Ольга Яківна – акціонер, володіє простими акціями  ПрАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

5 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради товариства.

Проект рішення: У день обрання наглядової ради на загальних зборах акціонерів члени наглядової ради товариства на своєму засіданні обирають з їх числа голову наглядової ради та його заступника простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Рішенням загальних зборів затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правового договору з головою наглядової ради. Уповноважити голову наглядової ради на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

6 питання: Затвердження положення про наглядову раду товариства.

Проект рішення: Затвердити положення про наглядову раду товариства. До відносин, не врегульованих цим положенням, застосовуються норми чинного законодавства і статуту товариства.

7 питання: Прийняття рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити укладені приватним акціонерним товариством «Козятинський м’ясокомбінат»  правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договори з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСІ Фуд Солюшнс Україна» (код ЄДРПОУ 24939503):

-    б/н від 01.02.2016 договір оренди споруди, предметом якого є оренда будівлі з будь-якими додатками, додатковими угодами, доповненнями, актами та специфікаціями до нього;

-    № П-01/02-16 від 01.02.2016 договір надання послуг, предметом якого є надання транспортних послуг, прибирання приміщень та мийка обладнання, лабораторні дослідження та аналізи,  з будь-якими додатками, додатковими угодами, доповненнями, актами та специфікаціями до нього;

-    № 02-05-12 від 02.05.2012 купівлі продажу, предметом якого є поставка яловичини охолодженої, з будь-якими додатками, додатковими угодами, доповненнями, актами та специфікаціями до нього.  

8 питання: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме на укладення нових договорів або продовження строку чинних договорів з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСІ Фуд Солюшнс Україна» (код ЄДРПОУ 24939503):

-    б/н від 01.02.2016, договір оренди споруди, предметом якого є оренда будівлі з будь-якими додатками, додатковими угодами, доповненнями, актами та специфікаціями до нього;

-    № П-01/02-16 від 01.02.2016, договір надання послуг, предметом якого є надання транспортних послуг, прибирання приміщень та мийка обладнання, лабораторні дослідження та аналізи,  з будь-якими додатками, додатковими угодами, доповненнями, актами та специфікаціями до нього;

-    № 02-05-12 від 02.05.2012 купівлі продажу, предметом якого є поставка яловичини охолодженої, з будь-якими додатками, додатковими угодами, доповненнями, актами та специфікаціями до нього.

Визначити, що за рішенням правління приватного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» під час вчинення визначених правочинів можуть змінюватись наступні умови проектів таких правочинів: предмет договору; вартість предмету договору; строк дії договору.

9 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Визначити голову правління Зікраня Михайла Михайловича особою, уповноваженою на підписання від імені приватного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат»  правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, визначених у восьмому питанні порядку денного цього протоколу, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів.

Надати Зікраню Михайлу Михайловичу право на уповноваження будь-яких осіб (на підставі довіреностей або іншим чином відповідно до чинного законодавства України) на підписання від імені приватного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» зазначених у восьмому питанні порядку денного правочинів, а також будь-яких додатків, додаткових угод, доповнень, актів, специфікацій та інших документів до таких правочинів.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою  www.kpp.org.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний. Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті голови правління ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат» за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства Зікраня Михайла Михайловича.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді на подані запитання будуть розміщені на дошці оголошень в приміщенні товариства до початку загальних зборів в день їх проведення.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наступний. Представник акціонера під час реєстрації для участі у загальних зборах зобов’язаний пред’явити реєстраційній комісії документ, що підтверджує його повноваження як представника акціонера на участь у загальних зборах товариства, та документ, що ідентифікує особу представника акціонера. Підчас голосування на загальних зборах товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданнями щодо голосування в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Телефон для  довідок: (04342) 2–22–42

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 13 липня 2018 року, загальна кількість акцій становить 32 550 886 штук та голосуючих акцій  32 514 727  штук.                              

до списку новин