Загальні збори акціонерів Товариства

до списку

27 Липень 2016


Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів


№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

26.07.2016

30243000

11.08.2016 - 25.01.2017

безпосередньо акціонерам

 

Зміст інформації:


1. Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв - 26.07.2016 р.

2. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - засiданням наглядової ради товариства вiд 26.07.2016 р. прийнято рiшення затвердити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 10.08.2016 р.

3. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв  - 30 243 000 гривень (тридцять мiльйонiв двiстi сорок три тисячi гривень )

4. Строк виплати дивiдендiв - з 11 серпня 2016 року по 25 сiчня 2017 року включно.

5. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.

6. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

до списку