Новини

до списку новин

16 Березень 2018


Повідомлення про загальні збори товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

22102, Вінницька область, місто  Козятин, вулиця Довженка, будинок 33 (Ідентифікаційний код юридичної особи  00443111)

 

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» відбудуться 18 квітня 2018 року о 900 за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 800 за місцем проведення зборів та закінчується о 845 в день проведення зборів. Для участі у зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі та голосування на загальних зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 квітня 2018 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4.Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

5.Звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.

6.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2017 року.

9.Затвердження порядку розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2017 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Мандзюк Леся Федорівна – голова лічильної комісії, Вітковська Наталія Сергіївна – член лічильної комісії, Сорокопуд Анастасія Юріївна   – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

 

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення. 1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. 2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням  бюлетенів. 5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз. 6.Збори провести без перерви. Затвердити  регламент  роботи загальних  зборів  акціонерів товариства: 1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.; 2.Виступи – до 3 хв.; 3.Запитання – до 2 хв.; 4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

 

3 питання: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової  ради товариства за звітний період.

 

4 питання: Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити рішення наглядової  ради товариства за звітний період.

 

5 питання: Звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік.

 

6 питання: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

 

7 питання: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

8 питання: Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами 2017 року.                                                

 

9 питання: Затвердження порядку розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2017 року.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2017 року в розмірі  43 193 тис. грн.: 2 159,7 тис. грн. (5 % суми чистого прибутку товариства за рік) направити на поповнення резервного фонду товариства; 41 033,3 тис. грн. (95% суми чистого прибутку товариства за рік) направити на розвиток матеріально – технічної бази та поліпшення основних засобів товариства.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою www.kpp.org.ua.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний. Акціонери від дати надісланні повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті голови правління ПрАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства.

 

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді на подані запитання будуть розміщені на дошці оголошень в приміщенні товариства до початку загальних зборів в день їх проведення.

 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наступний. Представник акціонера під час реєстрації для участі у загальних зборах зобов’язаний пред’явити реєстраційній комісії документ, що підтверджує його повноваження як представника акціонера на участь у загальних зборах товариства, та документ, що ідентифікує особу представника акціонера. Підчас голосування на загальних зборах товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданнями щодо голосування в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПрАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» ЗА 2017 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

198 375

155 130

Основні засоби (за залишковою вартістю)

95 604

91 505

Запаси

57 936

45 422

Сумарна дебіторська заборгованість

20 323

10 539

Гроші та їх еквіваленти

22 786

7 614

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

71 744

66 795

Власний капітал

185 672

145 723

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

113 928

78 928

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

12 385

9 251

Чистий прибуток (збиток)

43 193

41 323

Середньорічна кількість акцій (шт.)

27 726 511

22 550 886

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1,55782

1,83243

 

Телефон для  довідок: (04342) 2–22–42 

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 26 лютого 2018 року, загальна кількість акцій становить 32 550 886 штук та голосуючих акцій 32 514 727  штук.                             

до списку новин