Новини

до списку новин

21 Вересень 2017


Повідомлення про позачергові загальні збори товариства

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

22102, Вінницька область, місто  Козятин, вулиця Довженка, будинок 33 

(Ідентифікаційний код юридичної особи  00443111)

 

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» відбудуться 24 жовтня 2017 року о 900 за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 800 за місцем проведення зборів та закінчується о 845 в день проведення зборів.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.  

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 жовтня    2017 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

                   

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Манзюк Леся Федорівна – голова лічильної комісії, Вітковська Наталія Сергіївна – член лічильної комісії, Сорокопуд Анастасія Юріївна – член  лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

 

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів  товариства.

Проект рішення:  Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.З усіх питань порядку денного проводити голосування виключно з використанням  бюлетенів.

4.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

5.Збори провести по можливості без перерви.

Затвердити  регламент  роботи загальних  зборів  акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 5 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

 

3 питання: Затвердження та внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: В зв’язку зі збільшенням статутного капіталу товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій, внести зміни до статуту товариства, пов’язані зі збільшенням розміру статутного капіталу товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення його в новій редакції.

 

4 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Проект рішення: Визначити уповноважену особу – голову правління Зікрань Михайла Михайловича на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

 

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою www.kpp.org.ua.

 

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті голови правління ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат» за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства Зікрань Михайла Михайловича. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань.

 

 

 

Телефон для  довідок: (04342) 2–22–42                                                        Наглядова  рада товариства  

https://cloud.kpp.org.ua:55555/index.php/s/9TkGZYj3bxICR3S
до списку новин