Новини

до списку новин

07 Квітень 2017


Повідомлення про загальні збори товариства

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

22100, Вінницька область, місто  Козятин, вулиця Довженка, будинок 33

(Ідентифікаційний код юридичної особи  00443111)

 


Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» відбудуться 11 травня 2017 року о 900 за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 800 за місцем проведення зборів та закінчується о 845 в день проведення зборів.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.  

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4 травня    2017 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

                   

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Мандзюк Леся Федорівна – голова лічильної комісії, Вітковська Наталія Сергіївна – член лічильної комісії, Сорокопуд Анастасія Юріївна – член  лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

 

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів  товариства.

Проект рішення:  Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення: 

1.Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера –  до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.З усіх питань порядку денного проводити голосування виключно з використанням  бюлетенів.

4.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

5.Збори провести по можливості без перерви.

Затвердити  регламент  роботи річних загальних  зборів  акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного -  до 10 хв.;

2.Виступи – до 5 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

 

3 питання: Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал приватного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 10 000 000 (десяти мільйонів) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості (три гривні 50 копійок) за рахунок додаткових внесків на суму в розмірі 35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів) гривень 00 копійок.

 

4 питання: Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження переліку осіб, які є  учасниками такого розміщення.

Проект рішення: Затвердити рішення про приватне розміщення акцій, в кількості 10 000 000 (десять мільйонів) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості (три гривні 50 копійок) за рахунок додаткових внесків на суму в розмірі 35 000 000 (тридцяти п’яти мільйонів) гривень 00 копійок. Затвердити перелік осіб, які є учасниками такого розміщення: акціонери приватного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат», які є власниками  акцій  на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 11 травня 2017 року.

 

 5 питання: Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: Визначити наглядову раду товариства уповноваженим органом товариства, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 

6 питання: Визначення уповноваженої особи товариства, якій надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити голову правління товариства – Зікрань Михайла Михайловича – уповноваженою особою товариства, якій надаються повноваження проводити дії щодо: забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 

 

7 питання: Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями з чистого прибутку звітного 2016 року у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами такого рішення. Розмір річних дивідендів з чистого прибутку підприємства за 2016 рік затвердити в сумі  39 238 541 грн. 64 коп.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою www.kpp.org.ua.

 

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті голови правління ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат» за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства Зікрань Михайла Михайловича. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань.

 

 

Телефон для  довідок: (04342) 2–22–42                                                        Наглядова  рада товариства 

до списку новин