Новини

до списку новин

27 Лютий 2017


Повідомлення про загальні збори товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

22100, Вінницька область, місто  Козятин, вулиця Довженка, будинок 33

(Ідентифікаційний код юридичної особи  00443111)

 

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» відбудуться 30 березня 2017 року о 900 за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 800 за місцем проведення зборів та закінчується о 845 в день проведення зборів.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.  

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24  березня 2017 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

       

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Мандзюк Леся Федорівна – голова лічильної комісії, Вітковська Наталія Сергіївна – член лічильної комісії, Сорокопуд Анастасія Юріївна – член  лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

 

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів  товариства.

Проект рішенняДля проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення: 

1.Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера –  до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.З усіх питань порядку денного проводити голосування виключно з використанням  бюлетенів.

4.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

5.Збори провести по можливості без перерви.

Затвердити  регламент  роботи річних загальних  зборів  акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного -  до 10 хв.;

2.Виступи – до 5 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

 

3 питання: Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради  товариства.

Проект рішенняЗатвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

 

4 питання: Затвердження  рішень наглядової  ради  товариства  за  звітний  період.

Проект рішення: Затвердити всі рішення наглядової ради товариства за звітний період.

 

5 питання: Звіт правління про підсумки виробничо – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення  основних  напрямків діяльності товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати виробничо – господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати  задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

 

6 питання: Затвердження рішень правління товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити всі рішення правління товариства за звітний період.

 

7 питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 3 000 000 (три мільйони) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу  оборотних та необоротних активів.

 

8 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

Проект рішення: Визначити уповноважену особу – голову правління товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України.

 

9 питання: Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії товариства. 

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово – господарської діяльність товариства за 2016 рік. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати  задовільною.

 

10 питання: Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2016 фінансового року.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс товариства за результатами 2016 фінансового року. 

 

11 питання: Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами 2016 фінансового року. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами 2016 фінансового року у розмірі 41 323 032 гривні 46 копійок. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями з чистого прибутку звітного 2016 року у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами такого рішення.

Розподіл прибутку, отриманого товариством за результатами 2016 фінансового року здійснити наступним чином:

– 2 084 490 грн. 82 коп. (5% від розміру чистого прибутку за 2016 р.) направити на формування  резервного капіталу товариства;

– 39 238 541 грн. 64 коп. (95% від розміру чистого прибутку за 2016 р.) спрямувати на виплату дивідендів за простими акціями товариства.

 

12 питання: Прийняття рішення про зміну типу публічного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат».

Проект рішення: Прийняти рішення про зміну типу публічного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» – з публічного на приватне. Відповідні зміни внести до статуту товариства.

 

13 питання: Прийняття рішення про зміну найменування публічного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат».

Проект рішення: Прийняти рішення про зміну найменування ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» – з публічного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» на приватне акціонерне товариство «Козятинський м’ясокомбінат». В зв’язку із зміною найменування емітента відповідні зміни внести до установчих документів – статуту товариства.

 

14 питання: Затвердження та внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції, які, зокрема, передбачають зміну найменування товариства.

 

15 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства викладеного у новій редакції.

Проект рішення: Визначити уповноважену особу – голову правління Зікрань Михайла Михайловича на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

 

16 питання: Прийняття рішення про обов’язковий викуп акціонерним товариством голосуючих акцій на вимогу акціонерів.

Проект рішення: Виходячи з підсумків голосування при розгляді сьомого і дванадцятого питання порядку денного поточних загальних зборів, норми статей 68-69 Закону України «Про акціонерні  товариства» не застосовуються. Викуп акцій акціонерним товариством не здійснюється. 

 

17 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Ерік Шоттл – голова наглядової  ради, Дерік  Цузан                                             –  член наглядової ради, Маркус Бах – член наглядової ради, Рудь Микола Сергійович – член  наглядової ради, Бридько Ольга Яківна – член наглядової  ради. З припиненням повноважень членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

 

18 питання: Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Обрати наглядову раду товариства в кількості 5 (п’яти) осіб строком на три роки,  персонально: Ерік Шоттл – член наглядової ради, Дерік Цузан – член наглядової ради, Маркус Бах                                – член наглядової ради, Рудь Микола Сергійович – член наглядової ради, Бридько Ольга Яківна                          – член наглядової ради.

 

19 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та  членами  наглядової ради  товариства.

Проект рішення: Членам наглядової раді на найближчому її засіданні обрати з їх числа голову наглядової ради товариства. Рішенням загальних зборів затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правового договору з головою наглядової ради. Уповноважити голову наглядової ради на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової  ради.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою www.kpp.org.ua.

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті голови правління ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства Зікрань Михайла Михайловича. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань.

 

 

 ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»  ЗА  2016 рік  (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 155 130 141 616
Основні засоби залишкова вартість 91 505 79 026
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 45 422 41 333
Сумарна дебіторська заборгованість 10 539 11 028
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 914 10 175
Нерозподілений прибуток 66 795 55 715
Власний капітал 145 723 134 643
Статутний капітал 78 928 78 928 
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 9 251 5 873
Чистий прибуток (збиток) 41 323 22 535
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 550 886 19 506 930
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 286 273

Телефон для  довідок: (04342) 2–22–42                                  Наглядова  рада товариства  

до списку новин