Новини

до списку новин

17 Червень 2016


Повідомлення про загальні збори товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного для розсилки кожному акціонеру персонально поштовими відправленнями:

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

22100, Вінницька область, місто  Козятин, вулиця Довженка, будинок  33

(Ідентифікаційний код юридичної особи 00443111)

 

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» відбудуться 26 липня 2016 року о 900 за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, в актовому  залі (ІІI поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 800 за місцем проведення зборів та закінчується о 845 в день проведення зборів.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.  

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20  липня 2016 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб, персонально: Петренко Олена Анатоліївна – голова лічильної комісії, Мандзюк Леся Федорівна – член лічильної комісії, Вітковська Наталія Сергіївна – член лічильної комісії.

Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

 

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища акціонера, кількості та типу  належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного голосування проводити виключно з використанням  бюлетенів для голосування.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити  регламент  роботи загальних  зборів  акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного -  до 10 хв.;

2.Виступи – до 5 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

 

 

 

 

3 питання: Скасування рішення річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 17 березня 2016 року, у частині  порядку розподілу прибутку, отриманого товариством за наслідками 2015 фінансового року.

Проект рішення: Рішення річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 17 березня 2016 року, у частині  порядку розподілу прибутку, отриманого товариством за наслідками 2015 фінансового року скасувати.

 

4 питання: 4.Затвердження рішення про виплату річних дивідендів та їх розмір.

Проект рішення: З урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України, затвердити рішення про виплату дивідендів за простими акціями через депозитарну систему України в розмірі 30 243 000 гривень 00 копійок.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою www.kpp.org.ua.

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті голови правління ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства Зікрань Михайла Михайловича. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань.

 

                Телефон для  довідок: (04342) 2–22–42

                           Наглядова  рада товариства     

до списку новин