Новини

до списку новин

06 Лютий 2016


Повідомлення про загальні збори товариства

 

          ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “КОЗЯТИНСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ”

                                          Вінницька обл., м.  Козятин, вул. Довженка, буд. 33 

                                                                     (Код ЄДРПОУ  00443111)

 

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПАТ “Козятинський м’ясокомбінат” відбудуться
17 березня 2016 року о 900 за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33, в  актовому  залі.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у загальних зборах починається о 800 за місцем проведення зборів та закінчується о 845 в день проведення зборів.

 

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.  

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11  березня 2016 року.

 

                                                                ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:              

                              

 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту
  роботи загальних зборів акціонерів товариства.
 3. Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення
  за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
 4. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
 5. Звіт правління про підсумки виробничо – господарської діяльності товариства за 2015 рік.
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення
  основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
 6. Затвердження рішень правління товариства за звітний період.
 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться товариством
  у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.
 8. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які будуть укладені
  у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття
  такого рішення.
 9. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності
  товариства за 2015 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження
  висновків ревізійної комісії товариства. 
 10. Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2015 фінансового року.
 11. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами 2015
  фінансового року. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження дати,
  порядку та строків виплати дивідендів.
 12. Затвердження та внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його у новій
  редакції з метою приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність з нормами Закону
  України “Про акціонерні товариства”.
 13. Визначення уповноваженої особи на підписання змін та доповнень до статуту товариства,
  викладеного у новій редакції.

 

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті голови правління ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства Зікрань Михайла Михайловича. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та  проектів рішень із запропонованих питань.

 

                

          ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
            ПАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»  ЗА  2015 рік  (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

141616

103507

Основні засоби залишкова вартість

79026

61527

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси (виробничі товари)

41333

22985

Сумарна дебіторська заборгованість

11028

13779

Грошові кошти та їх еквіваленти

10175

4569

Нерозподілений прибуток

55715

33180

Власний капітал

134643

98108

Статутний капітал

78 928

64928

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

5873

4634

Чистий прибуток (збиток)

22535

9300

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19506930

18550886

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

273

277

 

 

Телефон для  довідок: (04342) 2–22–42

                                                                              Наглядова  рада товариства           

до списку новин