Новини

до списку новин

19 Лютий 2015


Оголошення про проведення річних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

22100, Вінницька область,  місто Козятин, вулиця  Довженка, будинок 33

(Ідентифікаційний код юридичної особи 00443111)

 

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» відбудуться 26 березня 2015 року о 900 за адресою: Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, в актовому залі. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у загальних зборах починається о 800 за місцем проведення зборів та закінчується о 845 в день проведення зборів. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 березня 2015 року.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:                                                                         

 

 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
 3. Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
 4. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
 5. Звіт правління про підсумки виробничо – господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
 6. Затвердження рішень правління товариства за звітний період.
 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.
 8. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
 9. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 фінансовий рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії товариства.
 10. Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2014 фінансового року.
 11. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого товариством за наслідками 2014 фінансового року. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження дати, порядку та строків виплати дивідендів.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.
 13. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради товариства.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства.
 15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.
 16. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії товариства.
 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з членами ревізійної комісії.
 18. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 19. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
 20. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
 21. Визначення уповноваженої особи товариства, якій надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті голови правління публічного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат» за адресою: 22100, Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства Зікрань Михайла Михайловича. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.     

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» ЗА 2014 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

103 507

99 536

Основні засоби

61 527

58 676

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

22 985

6 060

Сумарна дебіторська заборгованість

13 779

16 105

Грошові кошти та їх еквіваленти

4 569

18 671

Нерозподілений прибуток

33 180

31 473

Власний капітал

98 108

96 401

Статутний капітал

64 928

64 928

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

4 634

3 135

Чистий прибуток (збиток)

9 300

9 692

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18 550 886

18 550 886

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

277

294

 

Доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто акціонер, який не уклав такий договір, право власності на акції не втрачає, але не буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах.

Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочого дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «ТЦП «Реєстр – Консалтинг» за адресою місто Вінниця, площа Гагаріна, 2 (будівля ПАТ «Вінницький Універмаг», третій поверх).

 

 

Телефон для довідок: (04342) 2–22–42                    Наглядова рада товариства           

до списку новин