Новини

до списку новин

13 Березень 2013


річні загальні збори

Публічне акціонерне товариство «Козятинський м’ясокомбінат»

Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33 

(Код ЄДРПОУ 00443111)

   Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» відбудуться 17 квітня 2013 року о 1000 за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33, в актовому залі.

   Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 900 за місцем проведення зборів та закінчується о 945.

   Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

   Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:           

   1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

   2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

   3.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2013 р.

   4.Затвердження рішень Правління Товариства за звітний період.

   5.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.

   6.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

   7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами фінансового 2012 року. Порядок розподілу прибутку Товариства за звітний період.

   8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

   9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно- правових договорів з членами Ревізійної комісії.

   Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті Голови Правління ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами покладено на Голову Правління Товариства. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Козятинський  м’ясокомбінат» за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

91688

93379

Основні засоби залишкова вартість

59400

59917

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси (виробничі ; товари)

6326

8059

Сумарна дебіторська заборгованість

17321

22683

Грошові кошти та їх еквіваленти

8641

2720

Нерозподілений прибуток

14301

15280

Власний капітал

86694

87130

Статутний капітал

64928

64928

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

4994

6249

Чистий прибуток (збиток)

10695

6782

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18550886

11467553

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

322

319

Телефон для довідок: (04342) 2–22–42                                                                                                                

 

 

до списку новин