Новини

до списку новин

25 Квітень 2012


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зiкрань Михайло Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Публiчне акцiонерне товариство "Козятинський м'ясокомбiнат"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00443111

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Вінницька, Козятинський, 22100, м. Козятин, вул.Довженка 33

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

/04342/ 2-22-42 2-38-27

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

BrydkoO@kpp.org.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.kpp.org.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Форма не заповнювалась оскiльки товариство не користується послугами рейтингового агентства. Форма не заповнювалась у зв'язку з тим, що вiдповiдно до роздiлу V глава 2 пункт 1,5 Положення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти-акцiонернi товариства цю форму не заповнюють. Форми , , , не заповнювались у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися. Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на фондових бiржах. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржу не має. Форма не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцiй. Форма , так як випуск цiнних паперiв товариства переведено у бездокументарну форму, замовлення та видача сертифiкатiв не здiйснювались. Форма не заповнювалась у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв. Форма не заповнювалась у зв'язку з вiдсутнiстю фактiв вчинення дiй, що могли призвести до виникнення вiдомостей, якi належать до особливої iнформацiї у розумiннi Положення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Iнформацiя стосовно п.15-24 не надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалася (п.28). Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй (п.29).

     


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Козятинський м'ясокомбiнат"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Козятинський м'ясокомбiнат"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

22100

3.1.5. Область, район

Вінницька, Козятинський

3.1.6. Населений пункт

м. Козятин

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Довженка 33

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00№700368

3.2.2. Дата державної реєстрації

06.04.2000

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Козятинської мiської ради Вiнницької областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

64928101.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

64928101.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

3.3.2. МФО банку

300528

3.3.3. Поточний рахунок

26000301334637

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

 

3.3.5. МФО банку

 

300528

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26000301334637

 

 

3.4. Основні види діяльності

15.11.0

Виробництво м'яса

15.13.0

Виробництво м'ясних продуктiв

52.11.0

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АГ № 496210

20.12.2011

Регiональне управлiння департаменту САТ ДПА України у Вiнницькiй областi

21.12.2012

Опис

Прогнозiв стосовно подовження термiну дiї лiцензiї немає.

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Нацiональна асоцiацiя виробникiв м'яса та м'ясопродуктiв

01001, м. Київ, вул. Грiнченка 1

Опис

Товариство є членом асоцiацiї на пiдставi Установчого договору про створення i дiяльнiсть асоцiацiї вiд 26.11.1999 р. та угоди мiж товариством та асоцiацiєю. Асоцiацiя здiйснює координацiю з питань технiчної та економiчної полiтики, промислової статистики та стандартiв, спiвробiтництво з держ.органами в галузi законодавчої нормативної роботи нових видiв продукцiї, надає нормативну документацiю та змiни до неї без права передачi цiєї документацiї третiй сторонi. Товарство зобовязується виконувати умови установчого договору. Товариство перераховує на розрахунковий рахунок асоцiацiї щомiсячно по 5000 грн. Угода дiє з дня її пiдписання та до припинення дiяльностi однiєї iз сторiн.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

OSI International Holding GmbH

HRB 2298

89312Нiмеччина Gunzburg Leitenweg 7

99.752190000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

станом на 31.12.2011 р. акцiонерами товариства є 750 фiзичних осiб

 

0.246690000000

Усього

99.998900000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 293 особа; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 0 осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб; Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 3934,1 тис.грн. i складає 13224,3 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зiкрань Михайло Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 201287 22.10.1996 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1967

6.1.5. Освіта**

Київський iнститут харчової промисловостi, iнженер-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП Еска Фуд Солюшнс, керуючий Козятинською фiлiєю ДП "Еска Фуд Солюшнс"

6.1.8. Опис

Зiкраня М. М.переобрано на посаду голови правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд 01.03.2011 р.). До повноважень посадової особи як голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками голови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду, у виглядi заробiтної плати, за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi отримувала у розмiрi 19000 грн. за мiсяць. У натуральнiй формi винагороду не отримував. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв, попередня посада - керуючий Козятинською фiлiєю ДП "Еска Фуд Солюшнс".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лясковський Анатолiй Станiславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 385410 13.12.1996 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1952

6.1.5. Освіта**

Вiнницький технiкум залiзничного транспорту

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу збуту ВАТ "Козятинський птахокомбiнат"

6.1.8. Опис

Лясковського А. С. переобрано на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд 01.03.2011 р.) .До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 21 рокiв, попередня посада - начальник вiддiлу збуту ВАТ "Козятинський птахокомбiнат".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудь Микола Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 816033 22.05.1998 Печерським РВ ГУ УМВС України в м.Київi

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

Київський iнститут харчової промисловостi, Київський нацiональний економiчний унiверситет, Український державний унiверситет харчових технологiй.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП Еска Фуд Солюшнс, директор

6.1.8. Опис

Рудь М. С. переобрано на посаду члена правлiння рiшенням зНаглядової ради (протокол №1 вiд 01.03.2011 р.). До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 19 рокiв, попередня посада - директор ДП Еска Фуд Солюшнс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сацик Богдана Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КР 087487 01.06.1996 Першотравневий РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

Вища, iнженер-технолог, Київський iнститут харчових технологiй

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Провiдний консультант ТзОВ "Європейський центр менеджменту якостi та гiгiєни харчових продуктiв"

6.1.8. Опис

Сацик Б. В. обрано на посаду члена правлiння рiшенням загальних зборiв (протокол №1/08 вiд 22.04.2008 р.). Переобрано на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд 01.03.2011 р.). До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 8 рокiв, попередня посада - провiдний консультант ТзОВ "Європейський центр менеджменту якостi та гiгiєни харчових продуктiв". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кунiцький Сергiй Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 271484 10.07.1996 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

Вища.Iнженер-механiк, Київський iнститут харчової промисловостi

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Еска Фуд Солюшн, механiк

6.1.8. Опис

Кунiцького С. В. переобрано на посаду члена правлiння рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд 01.03.2011 р.). До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 8 рокiв, попередня посада - механiк, Еска Фуд Солюшн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юнг Харальд

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

РD 702001272 13.04.2004 м. Ульм

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Керуючий директор по економiчному розвитку компанiї ТОВ "Оу Ес Ай Iнтернешнл Холдiнг ГмбХ".

6.1.8. Опис

Персональний склад Наглядової ради було обрано на загальних зборах 01.03.2011 р. (протокол №1/11). На першому засiданнi Наглядової ради, вiдповiдно до вимог дiючого законодавства, членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради було обрано Юнга Харальда головою Наглядової ради. До повноважень посадової особи як голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками голови наглядової ради є координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах - посаду керуючого директора по економiчному розвитку компанiї ТОВ "Оу Ес Ай Iнтернешнл Холдiнг ГмбХ" Нiмеччина (Germany) D-89312, Gunzburg 1, Hendrik-Lorentz-Strasse. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв, попередня посада - керуючий директор по економiчному розвитку компанiї ТОВ "Оу Ес Ай Iнтернешнл Холдiнг ГмбХ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лохбрюннер Хельмут

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Р D 930018751 27.02.2002 Мiський округ Гюнцбург

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ОуЕсАй Iнтернешнл Холдiнг, фiнансовий директор холдiнгу

6.1.8. Опис

Лохбрюннера Хельмута переобрано на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол №1/11 вiд 01.03.2011 р.). До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах - фiнансовий директор холдiнгу ОуЕсАй Iнтернешнл Холдiнг - Нiмеччина (Germany) D-89312, Gunzburg 1, Hendrik-Lorentz-Strasse . Стаж керiвної роботи - 30 рокiв, попередня посада - фiнансовий директор холдiнгу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шимечек Хартмут Джозеф

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Р D 9300123765 27.04.1999 Мiський округ Гюнцбург

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ОуЕсАй Iнтернешнл Холдiнг, директор з розвитку бiзнесу

6.1.8. Опис

Шимечека Хартмута переобрано на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол №1/11 вiд 01.03.2011 р.). До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах - директор з розвитку бiзнесу холдингуОуЕсАй Iнтернешнл Холдiнг, Нiмеччина (Germany) D-89312, Gunzburg 1, Hendrik-Lorentz-Strasse .Стаж керiвної роботи - 27 рокiв, попередня посада - директор з розвитку бiзнесу ОуЕсАй Iнтернешнл Холдiнг. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бридько Ольга Якiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 629264 04.11.1997 Козятинським РВ УМВС України у Вiннницькiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища, iнженер-економiст, Київський iнститут харчових технологiй

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Козятинський птахокомбiнат", начальник вiддiлу працi та зарплати

6.1.8. Опис

Бридько О. Я. переобрано на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол №1/11 вiд 01.03.2011 р.). До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала.. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 10 рокiв, попередня посада - начальник вiддiлу працi та зарплати, ВАТ "Козятинський птахокомбiнат" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради, головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кiдалова Оксана Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 618823 09.09.2004 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

Вища, Тернопiльська академiя народного господарства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Еска Фуд Солюшнс, бухгалтер

6.1.8. Опис

Кiдалову О. В. призначено на посаду головного бухгалтера на пiдставi наказу №№149 вiд 10.07.2006 р., на посаду члена наглядової ради переобрано за рiшенням загальних зборiв (протокол №1/11 вiд 01.03.2011 р.). До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Винагароду за виконання обов'язкiв головного бухгалтера отримала у розмiрi 8300 грн. за мiсяць. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв, попередня посада - бухгалтер, Еска Фуд Солюшнс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бугаєнко Сергiй Станiславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 761248 22.04.1998 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1981

6.1.5. Освіта**

Вища, Спецiальнiсть - "Менеджмент органiзацiй"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

спецiалiст, консультант "Укрсиббанку"

6.1.8. Опис

Персональний склад Ревiзiйної комiсiї було обрано на загальних зборах 01.03.2011 р. (протокол №1/11). На першому засiданнi Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до вимог дiючого законодавства, членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї було обрано Голову Ревiзiйної комiсiї. До повноважень голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Стаж керiвної роботи - 2 роки, попередня посада - консультант "Укрсиббанку". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Зiкрань Михайло Михайлович

МА 201287 22.10.1996 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.

25.11.2005

30

0.00016200000

30

0

0

0

Член правлiння

Лясковський Анатолiй Станiславович

АА 385410 13.12.1996 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

07.07.2001

576

0.00310500000

576

0

0

0

Член правлiння

Рудь Микола Сергiйович

СН 816033 22.05.1998 Печерським РВ ГУ УМВС України в м.Київi

25.11.2005

220

0.00118600000

220

0

0

0

Член правлiння

Сацик Богдана Василiвна

КР 087487 01.06.1996 Першотравневий РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння

Кунiцький Сергiй Володимирович

АА 271484 10.07.1996 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Юнг Харальд

РD 702001272 13.04.2004 м. Ульм

15.01.2007

10

0.00005400000

10

0

0

0

Член наглядової ради

Лохбрюннер Хельмут

Р D 930018751 27.02.2002 Мiський округ Гюнцбург

23.03.2006

30

0.00016200000

30

0

0

0

Член наглядової ради

Шимечек Хартмут Джозеф

Р D 9300123765 27.04.1999 Мiський округ Гюнцбург

25.11.2005

30

0.00016200000

30

0

0

0

Член наглядової ради

Бридько Ольга Якiвна

АА 629264 04.11.1997 Козятинським РВ УМВС України у Вiннницькiй обл.

07.07.2001

30

0.00016200000

30

0

0

0

Член наглядової ради, головний бухгалтер

Кiдалова Оксана Володимирiвна

АВ 618823 09.09.2004 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

19.12.2006

30

0.00016200000

30

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Бугаєнко Сергiй Станiславович

АА 761248 22.04.1998 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

22.04.2008

1

0.00000500000

1

0

0

0

Усього

957

0.00515900000

957

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

OSI International Holding GmbH

HRB 2298

89312 Нiмеччина немає д/н Gunzburg Leitenweg 7

05.06.2007

18504915

99.75219000000

18504915

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

18504915

99.75219000000

18504915

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

01.03.2011

Кворум зборів**

97.110000000000

Опис

Збори проводились за iнiцiативою Наглядової ради Товариства за наступним ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2010 рiк. Затвердження рiшень Наглядової ради Товариства. 3.Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 р. 4.Затвердження рiшень Правлiння Товариства. 5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. Порядок розподiлу прибутку Товариства за 2010 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження змiн та доповн до списку новин